How to Join

How to Join ---  

English / 中文 / Español / Tiếng việt nam / 

〜  English  〜

Hirakata City Japanese Language Volunteer Association

Let's enjoy learning Japanese language!

Japanese volunteers help you learn Japanese on a one-on-one basis.
You can visit us on the day without booking.
◆Date & Time
・Tue.  13:30 ~ 15:00, 18:30 ~ 20:00
・Wed. 18:30 ~ 20:00
・Sat.   16:30 ~ 18:00, 18:30 ~ 20:00
◆Fee
・500 yen for 6 months 
◆Venue 
・Hirakata Civic Hall 2F Training Room
◆Inquiries
・e-mail :  hirakatashi.nihongo@gmail.com
・phone :  072 843 5931 

〜 中 文 〜

枚方市日语志愿者会

愉快地学习日语吧!

跟日语志愿者一对一学习日语。
无预约也可以接来会场。
◆星期和时间
・星期二 13:30 ~ 15:00, 18:30 ~ 20:00
・星期三 18:30 ~ 20:00
・星期六 16:30 ~ 18:00, 18:30 ~ 20:00
◆参加费
・500 日元/6个月
◆地点
・枚方市市民会馆 2楼 研修室
◆連絡先
・邮件       :hirakatashi.nihongo@gmail.com
・电话号码:072 843 5931

〜  Español  〜

Asociación de voluntarios de japonés en la ciudad de Hirakata 

Disfruta aprendiendo japonés!!
Los voluntarios japoneses le ayudan en el aprendizaje del idioma japonés, es de uno a uno, es decir, cada voluntario enseña solo a un estudiante.
Puede visitarnos en uno de los siguientes días sin previa cita.
◆Dias & Hora
・Martes.      13:30 ~ 15:00,  18:30 ~ 20:00
・Miércoles.  18:30 ~ 20:00
・Sábado.     16:30 ~ 18:00,  18:30 ~ 20:00
◆Costo
・500 yenes por 6 meses
◆Lugar
・Edificio civil de Hirakata, segundo piso al fondo, en el salón de entrenamiento.
◆Contactos 
・e-mail : hirakatashi.nihongo@gmail.com
・phone : 072 843 5931

〜 Tiếng việt nam 〜

Trung tâm tiếng nhật từ thiện Hirakata.

Bạn có muốn học tiếng nhật vui vẻ thoải mái?
Tại trung tâm mỗi bạn học viên sẽ được học với 1 giáo viên.
Thủ tục đăng ký không cần phải liên hệ trước cũng có thể hoàn thành trong ngày tới đăng kí.
◆Thời gian
・Thứ 3 13:30 ~ 15:00, 18:30 ~ 20:00
・Thứ 4 18:30 ~ 20:00
・Thứ 7 16:30 ~ 18:00, 18:30 ~ 20:00
◆Lệ phí tham gia
・500 yên/ 6 tháng
◆Địa điểm
・Hội trường hirakata Tầng 2 Kensyushitsu
◆Liên hệ
・Email        :  hirakatashi.nihongo@gmail.com
・Điện thoai : 072 843 5931